Sosyal bilgiler 6. sınıf bütün konuları kapsayan sbs seviye beli

2008-06-07 02:04:00

ÜNİTE 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

1-Depremler insanlar için büyük yıkımlara neden olan bir doğal afettir. Depremden en çok zarar görenler zemi-

   ni, yapı malzemesi yetersiz ve yüksek binalarda yaşayan insanlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan-

   ların depremlerden zarar görmesini azaltmaz?

   a-)Az katlı binalar yapmak                                              b-)Bina yaparken deprem yönelmeliklerine uymak

   c-)Evleri düz araziye yapmak                                         d-)Binalarda kaliteli yapı malzemesi kullanmak

2-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   a-)Olgu kişiden kişiye değişebilir.                                 b-)Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz

   c-Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.            d-)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

3-Doğal dengeyi bozacak herhangi bir maddenin sulara karışmasıyla su kirliliği meydana gelmektedir. Aşağıda-

   kilerin hangisi suların kirlenmesinde etkili değildir?

   a-)Konutlar                     b-)Fabrikalar                          c-)Taşıt kornaları                 d-)Deniz taşıtları

4- Atatürk 1923 yılında, â??İlim ve sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni  

   bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal

   ilimlerin güzel ve yapıcı yönlerini gösteriniz, ben takip edeyimâ?� demiştir. Buna göre Atatürk ile ilgili aşağıda

   verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

   a-)Atatürk, ilime önem vermektedir.                             b-)Atatürk, çalışmayı sevmektedir.

   c-)Atatürk, sosyal bilimleri diğer bilimlerin üstünde tutmuştur.    d-)Atatürk, bilim adamı yetiştirmiştir.

5-                    I- Karadeniz bölgesinin genel özellikleri

                      II- Stresle başa çıkma yolları

                     III- 1789 Fransız İhtilali

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal bilgiler dersinin daha çok ilgilendirir?

   a-)Yanlız I                     b-)I ve II                                 c-)II ve III                             d-)I ve III

6-Türkiyeâ??de bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisinin bir bilim yuvası olduğu söylenebilir?

   a-)Ankara Dil,Tarih ve Coğrafya fakültesi                     b-)Türkiye Zirai Donatım Kurumu

   c-)Sosyal Sigortalar Kurumu                                          d-)Esnaf ve Sanatkarlar Odası

7-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlerden biri değildir?

   a-)Anket ve gözlem yapma                                            b-)Konu ile ilgili kaynakları inceleme

   c-)Okula gitme                                                               d-)Kaynakları karşılaştırma

8-â??Mert sınavda aldığı zayıf notu ailesine söyleyemedi. Veli toplantısına kadar durumu gizledi. Ancak ailesi ve-

   li toplantısında Mertâ??in tüm notlarını tüm notları öğrendi.â?� Mertâ??in davranışa yol açan etkenler aşağıdaki mad

   delerin hangisinde örneklendirilmiştir?

   a-)Mertâ??in amacı ailesini üzmemek olabilir                  b-)Mert öğretmenlerini üzmemeye çalışmıştır.

   c-)Mertâ??in notunu gizlemesinin nedeni okulu bırak istemesidir.     d-)Mert arkadaşları düşünmüş olabilir.

9-              I-Ardaâ??nın odasını düzenli tutması                   II-Sağlıklı bir çevrede yaşamak

                III-Oyun alanlarına sahip çıkmak                      IV- Ödevlerini düzenli yapmak

   Yukarıdakilerden hangisi Ardaâ??nın sorumlulukları arasında yer alır?

   a-)I ve III                     b-)II ve III                            c-)I ve IV                           d-)II ve IV

10-Atatürk, Türkçenin tarihine ve Türk edebiyatına özel bir önem verilmiştir. Atatürk Türkçenin geliştirilmesi

   için aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

   a-)Türk Dil Kurumu                                                       b-)Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi  

   c-)Türk Tarih Kurumu                                                   d-)Türk Standart Enstitüsü

11-Yaşadıkları semtte spor alanları yapılması için Belediyeâ??ye dilekçe yazan Ali ve arkadaşları, bu sorunlarına

   hangi temelde sahip çıkmış sayılabilir?

   a-)Bireysel özgürlükler temelinde                                  b-)Bireysel sorumluluk temelinde

   c-)Toplumsal haklar temelinde                                       d-)Kişisel çıkarlar temelinde

12-Antalya ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biridir. (I) Doğal güzellikleri eşine az rastlanır özelliktedir.

   (II) yaz aylarında nüfusu artar (III) ve bu durum turizm gelirlerinin de artmasına yol açar. Yukarıda numaralı

   cümlelerin hangileri bir görüş ifade etmektedir?

   a-)Yalnız I                  b-)I ve II                               c-)Yalnız II                      d-)Yalnız III

13-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın basamaklarından değildir?

   a-)Araştırma konusunu tespit etmek                               b-)Araştırma için gerekli kaynak eserleri bulmak

   c-)Rapor yazmak                                                            d-)Araştırmaya siyasal görüşleri eklemek

 

14-Ülkemizde çok sayıda tüketici derneği faaliyet göstermektedir.Bu derneklerin temel amacı aşağıdakilerden

   hangisi değildir?

   a-)Tüketicilerin yasal haklarını öğrenmesine yardımcı olmak   b-)Tüketici bilincini yaygınlaştırmak

   c-)Ticari faaliyetlere canlılık kazandırmak                 d-)Tüketicilerin haklarını aramalarını kolaylaştırmak

15-Atatürk,Türk tarihiyle ilgili çalışmaların yapılması için Türk Tarih Kurumunu kurdurmuştur. Sosyal bilimler

   den biri olan tarih, bu sayede gelişmiştir. Atatürkâ??ün bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

   a-)Edebiyata önem verdiğini                                              b-)Sanatsal faaliyetleri desteklediğini

   c-)Sosyal bilimlere önem verdiğini                                    d-)Ekonomiyle yakından ilgilendiğini

16-Deney ve araştırmalarla değil de sadece gözlemlerle elde ettiğimiz bilgilere görüş denir. Buna göre aşağıda-

   kilerden hangisi görüşe örnektir?

   a-)Dünya güneş çevresinde dönmektedir.                          b-)Benim babam babaların en iyisidir

   c-)Bir gün yirmi dört saattir.                                              d-)Güneş doğudan doğar. 

17-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir?

   a-)Atatürk 19 mayıs 1919 da samsuna çıktı.                      b-)Marmara depremi 17 ağustos ta oldu.

   c-)Türkiye kuzey yarım kürededir.                                    d-)Japonlar dünyanın en zeki insanlarıdır

18-Atatürk'ün Türk dili ve Türk tarihine yönelik yaptığı yenilikler aşağıdaki hangi ilkeyle ilişkilidir?

   a-)Halkçılık                     b-)Laiklik                       c-)Devletçilik                      d-)Milliyetçilik

19-         I.Ay Dünyanın uydusudur.                      II. Doğu Anadolu Bölgesinde kışlar sert geçer
             III. İlkbahar en güzel mevsimdir              IV. İstanbul Boğazı Karadenizâ??i Marmara Denizi'ne bağlar
   Yukarıdaki ifadeler olgu ve görüş olarak sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

   a-)I                                   b-)II                               c-)III                                    d-)IV

20-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir olaya örnek olamaz?

   a-)Güneş tutulması          b-)Nüfus artışı               c-)Bayram kutlamaları        d-)Köyden kente göç

21-Doğruluk insanın sözü ve özünün bir olmasıdır. Bu ticaret ve iş yaşamında da önemlidir.Doğruluktan ayrılan

   lar toplumdaki karşılıklı güveni de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler güvenilir,saygın ve onurlu kimselerdir. Veri

   len metinde aşağıdakilerden hangisi daha çok bulunmaktadır?

   a-)Olay                            b-)olgu                           c-)görüş                                d-)duygu

22-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimleri geliştirmeye yönelik yeniliklerinden biri

   değildir?

   a-)Türk Tarih Kurumunun açılması                               b-)Medeni Kanunun kabulü

   c-)Arkeolojik kazıların başlatılması                              d-)Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesinin açılması

23-                   I.Güvenirliği kontrol etme                   II.Sınıflandırma
                       III.Veri toplama                                   IV.Bir araya getirme
   durumlarını bilimsel araştırma basamaklarına uygun olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

   verilmiştir?

   a-)I,II,III ve IV             b-)I,III,II ve IV             c-)III,II,I ve IV                     d-)IV,III,II ve I

24-Aşağıdakilerden hangisi farklı türden bir genellemeye örnek gösterilebilir?

   a-)Bir malin miktarı çoğalırsa fiyatı düşer.                   b-)Ali gelmişse herkes gelmiştir.

   c-)Mehmet diyorsa doğrudur                                        d-)Fabrika atıkları havayı kirletmektedir

25-Aşağıdaki cümlelerden hangisi bilimsel verilere dayandırılabilir?

   a-)Cumhuriyet,29 ekim 1923'te ilan edilmiştir             b-)En güzel renk mavidir.

   c-)Mevsimlerin en güzeli yazdır                                  d-)Kitap okumak televizyon izlemekten daha zevklidir

26-                    I-Uçakta yolculuk etmek tehlikelidir
                         II.-Çilekli pasta muzlu pastadan daha güzeldir.
                        III-Cumhurbaşkanı, Ankaraâ??da bulunur
   yargılarından hangileri görüştür?

   a-)Yalnız I                   b-)Yalnız II                      c-)I ve II                         d-)II ve III

27-Aşağıdakilerden hangisi daha çok hava kirliliğine neden olur?

   a-)Çöpler                      b-)deniz taşıtları               c-)taşıt kornaları           d-)egzoz dumanları

28-Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinde etkili olan öğelerden biri değildir?

   a-)Çöpler                      b-)yangınlar                      c-)pil atıkları                d-)yüksek sesler     

29-Bir olayın çok boyutlu olduğu öncelikle hangi yönden anlaşılır?

   a-)Birden fazla gerçekleşmesiyle                          b-)Tekrar etmesiyle

   c-)Geçmişte yaşanmış olmasıyla                           d-)Birden çok nedene ve sonuca bağlı olmasıyla

30-Aşağıdaki olaylardan hangisi bireyden çok, öncelikle toplumu ilgilendirir?

   a-)Çevre kirliliğinin yaşanması                              b-)Ali'nin kitap okuması

   c-)Çocukların parkta oynaması                              d-)Funda'nın televizyon seyretmesi

31-Oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek özellikte olan her türlü iş veya hadiseye ne ad verilir?

   a-)Olgu                       b-)görüş                           c-)olay                          d-)genelleme

32-Aşağıdaki verilenlerden hangisi olaya örnek olarak gösterilebilir?

   a-)Raflarda duran kitaplar                                      b-)Trafik kazasının yaşanması

   c-)Park edilmiş araçlar                                           d-)Çevrede konutların bulunması

33-Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçlarından değildir?

   a-)Türkçenin öz güzelliğini ortaya çıkarmak      b-)Türkçeyi dünyada konuşulan tek dil yapmak

   c-)Türkçenin zenginliğini göstermek                  d-)Türkçeyi yabancı dillerin baskısından kurtarmak

34-Bilimsel araştırma yaparken, aynı konuyu farklı kaynaklardan yararlanarak araştırma aşamasına genel olarak

   ne ad verilir?

   a-)Sınıflandırma              b-)veri toplama             c-)güvenirliği kontrol etme        d-)bir araya getirme

35-Bilimsel araştırma yaptıktan sonra yararlanılan kaynağı belirtme neden gereklidir?

   a-)Emeğe saygı için                                            b-)Kaynak sayısını artırmak için

   c-)Sınıflandırmayı belirtmek için                       d-)Kaynakları kontrol için

36-                  I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları      

                       Î?Î?.Ülkemizin coğrafyasını

                      III.Ülkemizin tarihini
   Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?

   a-)I, II ve III                     b-)I ve II                        c-)yalnız II                               d-)yalnız I

37-aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?

   a-)Komşularla ilişkiler      b-)Vatandaşlık haklarımız       c-)Türk dil kurumu        d-)Bitkilerin büyümesi

38-Güneş batıdan batar cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile eşleştirilebilir?

   a-)Görüş                           b-)olgu                           c-)kavram                                 d-)genelleme

39-                        I.Türk tarihini araştırmak
                             II.Türk dilini geliştirmek
                            III.Anadoluâ??nun Türk vatanı olduğunu kanıtlamak
   Yukarıdaki bilgilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun acılış amaçlarındandır?

   a-)yalnız I                        b-)I ve II                        c-)I, II ve III                               d-)I ve III

40-Görüş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   a-)Bize göre doğru olandır                                      b-)Gözlem yoluyla elde ettiğimiz bilgilerdir. 

   c-)Tarafsız olduğu söylenemez                               d-)Deneylere dayanan bir bilgidir

41-Atatürkâ??ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıda-

   kilerden hangisidir?

   a-)Türk Dil Kurumu                                                b-)Atatürk inkılâpları İnceleme Enstitüsü 

   c-)Türk Tarih Kurumu                                            d-)Tarih Geliştirme Vakfı 

42-Aşağıdakilerden hangisi olguya örnektir?

   a-)Bir ton kağıt 17 ağaç kurtarır.                             b-)Fabrika

   c-)Atık kağıtlar ekonomiye gelir sağlar                  d-)kullanılmış kağıt ürünleri

43-           I-Araştırma konusunu tespit et
                II-Rapor yaz
               III-Konuyla ilgili kaynakları tara
               IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
               V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
   Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşa-

   malarının doğru sıralamasıdır?

   a-)V-I-II-III-IV               b-)I-II-III-IV-V                   c-)I-III-IV-V-II                d-)I-III-V-II-IV

44-Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

   a-)Öğrencilere insan haklarına saygılı olmayı öğretmek

   b-)Sosyal katılım becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmek

   c-)Sorumluluk duygusu olan ve toplumda görev almayı vazife bilen öğrenciler yetiştirmek

   d-)Farklı görüşlere karşı hoşgörülü olmaktan kaçınan öğrenciler yetiştirmek

45- â??Eğitim beşikten mezara kadar devam eder.â?� sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?

   a-)Eğitimde eşitlik        b-)Eğitimde evrensellik     c-)Eğitimde süreklilik     d-)Eğitimde millilik

46-Kişinin insana yakışır biçimde yaşayabilmesi için kullanması gerekli öncelikli haklara temel haklar adı veri-

   lir. Aşağıdakilerden hangisi bu hakların özellikleri arasında yer almaz?

   a-)Vazgeçilmezliği       b-)Dokunulmazlığı             c-)Devredilmezliği          d-)Korunmazlığı

47-             I. Milli birlik ve beraberlik                    II. Çağdaşlaşma

                 III. Özgürlük ve bağımsızlık                   IV. Ulusal egemenlik

   Yukarıda verilenler ile inkılâpçılık ilkesi arasında doğrudan bir ilişki hangisinde vardır?

   a-)I                                b-)II                                    c-)III                                d-)IV

48-             I.  Yasama yetkisinin bir kişi tarafından yürütülmesi

                  II.     Seçimlerin kanun denetiminde yapılması

                 III.    Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi

                 IV. Yönetimin hukuk kurallarına uygun olması

   Yukarıdakilerden hangisi demokrasi yönetimiyle bağdaşmamaktadrır?

   a-)I                               b-)II                                    c-)III                                d-)IV

49-Cumhuriyet Döneminde kılık kıyafet, takvim, saat ve ölçülerde değişikliklerin yapılmasının temel nedeni

   aşağıdakilerden hangisidir?

   a-)Ulusal bağımsızlığı sağlamak                                     b-)Laikliğe geçişi hızlandırmak

   c-)Çağdaş bir ülke oluşturmak                                        d-)Yönetimi kolaylaştırmak

50-Anayasamızda yer alan â??Türkiye Cumhuri-yeti sosyal bir hukuk devletidir.â?� İfadesi Atatürk ilkelerinden

   hangisiyle ilişkilidir?

   a-)İnkılâpçılık             b-)Halkçılık                      c-)Milliyetçilik                   d-)Laiklik

51-Demokrasiyle yönetilen ülkelerde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?

   a-)Ulusal egemenliğe                                                      b-)Eşitlik ve adalete

   c-)Halkın seçtiği yöneticilere                                         d-)Bir sınıfın egemenliğine

52-Toplum üyelerinin karşılıklı ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi ve inceliği esas alan kurallara â??görgüâ?� kuralları de-

   nir. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?

   a-)Annemize yaptıklarından dolayı â??eline sağlıkâ?� demek

   b-)Kapıları kapatırken çarpmamak

   c-)Büyüklerin ellerini öpmek

   d-)Çevrede gördüğümüz tanıdıklara iyi günler dilemek

53-       I.   Seçme ve seçilme                    II.  Eğitim görme                III. Dilekçe verme

                           IV. Parti kurma                            V.  Çalışma hakkı

   Yukarıdakilerden hangileri siyasi haklardan birisi değildir?

   a-)I ve II                     b-)III ve IV                       c-)II ve V                           d-)I, III ve IV

54-Kişilerin iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesi amacıyla yapılan çalışmaların tümü aşağıdakilerden

   hangisidir?

   a-)Eğitim                        b-)Öğretim                       c-)Öğrenim                         d-)Demokrasi

55-Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

   a-)Başbakan, TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

   b-)Bakanlar Kuruluâ??nun başkanı Cumhurbaş-kanıdır.

   c-)Bakanları, Başbakan seçer Cumhurbaşkanı atar.

   d-)Anayasa Mahkemesi, kanunların anayasaya uygunluğunu denetler.

56-Cumhuriyet döneminde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu gelişme, aşağıdaki Atatürk ilkele-

   rinden hangisine yöneliktir?

   a-)İnkılâpçılığa              b-)Milliyetçiliğe            c-)Ulusal egemenliğe              d-)Laikliğe

57- Aşağıdakilerden hangisi â??toplumsal alandaâ?� yapılan inkılâplara girmez?

   a-)Türk kadın hakları    b-)Soyadı Kanunu        c-)Kılık-kıyafette değişiklik     d-)Çok partili hayata geçiş

58-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliği değildir?

   a-)İnsan hakları kullanılırken şiddete başvurulamaz.

   b-)Hiçbir hak ve özgürlük kötüye kullanılamaz.

   c-)Devlet her istediğinde insan haklarını kısıtlayabilir.

   d-)Toplumsal çıkarlar söz konusu olunca, bazı haklar belirli ölçüde kısıtlanabilir.

 

 

59-                I. İnsanlara eşit davranmak                       II. Duruma göre sözünde durmak

                    III. Irk ayrımı yapmamak                          IV. İnsanlara her zaman değer vermek

   Yukarıda verilenlerden hangisi ahlâki bir davranış değildir?

   a-)I                               b-)II                                 c-)III                                 d-)IV

60-Birçok ülkede ölüm cezalarının kaldırılması aşağıdaki hangi hakkın güven-ce altına alınmasını sağlar?

   a-)Eğitim hakkı            b-)Sağlık hakkı                c-)Yaşama hakkı             d-)Çalışma hakkı

61-Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya koymaya karar ver-

   miştir. Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabil-mek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?

   a-)Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma

   b-)Kapkaç ve hırsızlıktan mahkûm olanlarla anket yapmak

   c-)Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme

   d-)Laboratuar ortamında deney yapma

62-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   a-)Olgu kişiden kişiye değişebilir.                          b-)Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.

   c-)Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.    d-)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

63-Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen hal, durum ve bilgiye olgu denir. Buna göre, aşa-

   ğıdakilerden hangi

337
0
0
Yorum Yaz