İnkılap Tarihi 2.dönem 1. sınav sorusu ve cevapları

2009-04-01 20:47:00

ADI              :                                                                                                     

SOYADI         :

2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSMETPAŞA İ.Ö. O. 8- SINIFLAR T.C.. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SINAVI

 

SINIF/NO      :

 

 


 

1. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “İstanbul’un ve boğazların yönetimi TBMM Hükümeti’ne verilecektir.” kararı alınmıştı. An-cak Lozan konferansı’nda boğazların yönetimi Boğazlar Komisyo-nu’na bırakılmıştır.

Paragraftaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Lozan’da boğazlar konusunda, Türkiye’nin aleyhinde kararlar alınmıştır.

B)İstanbul Boğazı önemini kaybetmiştir.

C)Mudanya Ateşkes Antlaşması kararları uygulanmıştır.

D)Lozan Antlaşması ile Türklerin tam bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmıştır.

 

2.   İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansına TBMM’nin yanında İstanbul Hükümeti’ni de çağırmışlardır.

İtilaf devletleri, bu hareketleriyle aşağıdaki amaçlardan hangi-sine ulaşmak istemiştir?

A)Boğazları Osmanlı Devleti’ne bırakmak.

B)Görüşmeler sırasında Türk tarafını bölmek

C)TBMM’yi daha deneyimli kişilerin temsil etmesini sağlamak

D)Türk tarafında birlik ve beraberliği sağlamak.

 

3.  Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B)Kapitülasyonlar kaldırılacak

C)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

 

4. 

Medeni Kanun’un Kabulü ile;

  • Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.
  • Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.
  • Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.

B)Kadın hakları genişletilmiştir.

C)Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

D)Çok eşle evlilik yasaklanmıştır.

 

 

5.   Büyük Taarruz’dan sonra başlayan Mudanya görüşmelerine, Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya delegeleri katılmıştır. TBMM ile asıl büyük savaşları yapan Yunanistan delegeleri görüşmelere katılmamış, Yunanlıları İngiliz delegesi temsil etmiştir.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır?

A)Yunanlıları kışkırtan İtilaf devletleridir.

B)Yunanlılar savaşın sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

C)Yunanlılar Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçmişlerdir.

D)Yunanlılar barışa yanaşmamaktadır.

 

6. Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türk devleti sadece siyasi alanda değil ekonomik alanda da bağımsız hale gelmiş, Avrupa devletlerinin açık pazarı olmaktan kurtulmuştur.

Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddesinden böyle bir so-nuç çıkarılabilir?

A)Yunaistan Karaağaç istasyonunu savaş tazminatı olarak Türki-ye’ye verecek.

B)Osmalı Devleti’nden kalan borçlar ayrılan devletlerle aramızda paylaşılacal.

C)Kapitülasyaonlar kaldırılacak.

D)Yabancı okullar Türk kanunlarına uyacak.

 

 

7.Türk karasularında yolcu ve

yük taşıma hakkının sadece Türk

gemilerine ait olması aşağıdaki

inkılâplardan hangisiyle

gerçekleştirilmiştir?

 

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu                B) Kabotaj Kanunu

C)1. Beş Yıllık Kalkınma Planı           D) Milli İktisat Kanunu

 

 

8. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;

  • Devletin adı
  • Devletin rejimi
  • Devlet başkanlığı

gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A)Ankara’nı başkent olmasıyla

B)Halifeliğin kaldırılmasıyla

C)Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle

D)Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

 

 

9.  Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırıl-masını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

A)Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması

B)Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri

C)Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi

D)Ankara’nın başkent olması

 

 


10.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında

Atatürk’ün kurmuş olduğu Cum-

huriyet halk fırkasından başka

TBMM’ne farklı görüşleri yansı-

tabilmek amacıyla Terakkiperver

Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cum-

huriyet Fırkası gibi partiler kurula-

rak çok partili yaşama geçme giri-

şimleri olmuştur.

Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadınlara siyasal haklar vermek

B)Dünya barışına katkıda bulunmak

C)Demokratik yönetimi gerçekleştirmek

D)Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

 

 

11.  

·         Devlet üretme çiftliklerinin kurulması

·         Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi sağlanması

·         Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması

·         Aşar vergisinin kaldırılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağı-dakilerden hangisidir?

A)Tarımsal gelişmeyi sağlamak

B)Ulusal sanayi’nin kurulmasını sağlamak

C)Dış ticarette tarımın payını azaltmak

D)Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak

 

12.   

 

 

 

 

 

 

 


  • Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması
  • Miladi takvimin kabul edilmesi
  • Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi

Yukarıdaki inkılapların  amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli egemenliği hakim kılmak

B)Köylünün maddi durumunu iyileştirmek

C)Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek

D)Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak.

 

13.  1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

A)Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.

B)Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek

C)Halkın yönetime katılmasını sağlamak

D)Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.

 

14. 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.

Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdaki-lerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

A)Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının

B)Ekonominin tarıma dayandırıldığının

C)Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının

D)Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

 


15. 

 

 

 

 

 

 

 

1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.

Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

A) Bankaların kredi vermemesi

B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olamaması

C)Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması

D)Ekonominin yabancıların elinde olması.

16.  1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması, milli egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik bir gelişmedir.

Aşağıdakilerden hangisinin saltanatın kaldırılmasını hızlan-dırdığı söylenebilir?

A)Padişah Vahdettin’in hayatını tehlikede gördüğü için İngilizlere sığınması

B)İtilaf devletleri’nin Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri

C)Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması

D)TBMM’nin “güçler birliği” sistemini benimsemesi

 


17.

·     Etibank ve Bağlı işletmelerin

Kurulması

 

 

·    Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü

Kuruldu.

Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A)Denizciliği geliştirmek

B)Orman ürünleri sanayisini geliştirmek

C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek

D)Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

 

 

18. Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

A) Şeyh Sait İsyanı

B) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi

C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

D) Menemen Olayı

Atatürk: “Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulu

0
0
0
Yorum Yaz