İletişim ve insan ilişkileri etkinlik örneği

2008-09-25 23:05:00

  Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1.  Elektronik iletişim araçları günümüzde kur­
du
ğu haberleşme ağıyla kültürü de yaygın-

laştırmış,  dünyamızı   "...............................

........ bir köy"e dönüştürmüştür.

2.  1972 yılında televizyonda ilk kez..................

........ adlı yabancı dizi Türkçe seslendirildi.

3.  1984 yılında TRT tümüyle.............................

yayına geçti.

4.  TRT'nin genel merkezi............................. 'da

bulunur.

5.          Özgürlük insanların doğuştan sahip olduğu            ve        haklardandır.

6.          M. Kemal..................... Kongresi'nde alınan

kararların duyurulması amacıyla İradei Milli­ye gazetesini yayınlattı.

7.          M. Kemal 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gel­dikten sonra       Milliye gaze­tesini yayınlattı.

8.          Kurtuluş Savaşı'nda Türklerin haklı davasını

tüm dünyaya duyurmak için ........................

kuruldu.

9.  Toplumun genel ahlakına, gelenek ve göre­
neklerine ayk
ırı yayınlar yapan özel radyo ve
televizyonlar
ın denetlenmesi amacıyla
                           kurulmu
ştur.

10.             Basın yolu ile halk bilgilendirildiğinde, top­lumda davranış ve düşünce birlikteliği olu­şur. Böylece     oluşmuş olur.

11.             Herkes kendi evinde aile bireyleri ile rahatsız edilmeden huzurlu bir yaşam sürme hakkına sahiptir. Bu nedenle ilke olarak hiç kimsenin . dokunulamaz.

12... araçları sayesinde insanlar gü
demi takip ederek bilgi sahibi olmaktad
ır.

13.  TRT'nin ilk genel müdürü.................... oldu.


14.             Etkin bir dinleyici kendisini karşısındakinin yerine koyarak   kurar.

15.             İletişim................. ve.................. olarak bir

bütündür.

C.   Aşağıdaki soruların cevaplarını boşlukla­ra yazınız.

1. Günümüzde kullanılan başlıca iletişim araç­ları nelerdir?

2. Yanlış dinleme türleri nelerdir?

3. Merkezi Ankara'da bulunan TRT'nin hangi lerimizde bölge müdürlükleri bulunur?

4. M. Kemal Anadolu'da başlattığı Kurtuluş Sa­vaşı'nda sesini duyurabilmek için hangi ileti­şim araçlarının kurulmasını sağlamıştır?

5. Düşünceyi açıklama özgürlüğü hangi du­rumlarda kısıtlanabilir?


 

0
0
0
Yorum Yaz