2009-03-06 22:22:00

DÖRT ŞEHİR VE ATATÜRK

 

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: MANASTIR Bugün Bitola adıyla bilinen Manastır şe Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşma¬sında büyük etkiye sahiptir. Bu şehrin Av¬rupa kültüründen çok çabuk etkilenmesi ve Osmanlı yönetiminin bu şehri çok sıkı kontrol altında tutamaması, yönetime karşı olanların faaliyetlerini arttırmalarına neden olmuştur. Mustafa Kemal de bu ortamda birçok çevreyle diyalog kurarak her yönden kendini geliştirmiştir.Yuvarlatılmış Dikdörtgen: SELANİK  Makedonya'nın önemli bir şehri olan Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül¬kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi. Bü¬yük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayak¬lanmalarına da merkezlik yapmıştır.  Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bu-lunduğu, vatanseverlik duygularının yoğ¬rulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi.Mustafa Kemal Atatürk, olaylara getirdikleri çözümleri ve geleceğe ait görüşleri ile her alanda güçlü ve etkili düşünceleri olan büyük bir fikir adamıdır. O, gençlik yıllarından itibaren Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumla yakından ilgilenmiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönemleri Türk milletinin bü­yük sıkıntılar çektiği, çok acı olaylar yaşadığı dönemdir. Atatürk'ün fikir zenginliğinde içinde bulundu­ğu dönemin olaylarının da büyük rolü vardır. Çeşitli konularla ilgili yaşadıkları, gözlemledikleri, oku­dukları ve duydukları onlardan çıkardığı sonuçlar onun fikir temeline kaynak olmuştur. Selanik, Ma­nastır, Sofya ve İstanbul şehirleri Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında büyük etkiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: SOFYA Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913'te Sofya As¬keri Ateşeliği'ne atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkan¬ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilme¬sinin tanığı olmuştur. Bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmiştir. Yuvarlatılmış Dikdörtgen: İSTANBUL Osmanlı Devletinin XIX. yüzyıl sonlarındaki mevcut durumu Atatürk'te İnkılap fikirlerinin gelişmesine sebep olmuştur. Mondros Ateş¬kesinin imzalanmasının ardından İstanbul'a gelen Mustafa Kemal buradan ülkenin içine düştüğü durumdan kurtarılamayacağını an¬lamış ve Anadolu'ya geçerek kurtuluş hare¬ketini başlatmaya karar vermiştir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mustafa Kemal'in fikir hayatının en kuvvetli tarafı özellikle tarih okumasından ileri gelir. Ayrıca Tevfik Fikret ve Namık Kemal'in hürriyetçi, Ziya Gökalp’ın milliyetçi fikirlerinden etkilenmiştir. Atatürk ölene kadar bu fikir kaynaklarından yararlanarak fikir hayatını işlemiş, zenginleştirmiş ve bütünleştirerek ye­ni bir fikir düzeni ortaya koymuştur.

 

Hazırlayan: Fatih UĞURLU

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

(Lütfen Emeğe Saygı)

 
Atatürk'ün devlet, millet ve insanlık idealine ait bu temel düşünce­leri, Türkiye Cumhuriyeti Devletimin milli politikasını belirlemiş ve temel niteliklerini oluşturmuştur. Bir sistem içinde şekillenen bu dü­şünceler "Atatürkçü Düşünce Sistemi" olarak tanımlanmıştır.

0
0
0
Yorum Yaz